พญ.จุติมา พัตรลิดานนท์

The primary thing that you will want to do in order to legally adopt a psychological support dog is always to file your correspondence of purpose into the local how to certify an emotional support animal ASPCA (American Society for the Prevention of Cruelty to Animals) to get your own ESA accredited. ESA approval is quick, simple, and cheap. This post can allow you to fill out these forms, and Additionally, there are some diverse needs that have to be achieved for the own application to be approved and apply it.

พญ.จุติมา พัตรลิดานนท์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา

ประวัติคุณหมอ

พ.ศ.2550

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2551

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พ.ศ. 2556

วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2560

วุฒิบัตรจักษุวิทยา อนุสาขาต้อหิน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้ชำนาญการกองจักษุวิทยา  ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช

Skip to toolbar