พญ.จุติมา พัตรลิดานนท์

พญ.จุติมา พัตรลิดานนท์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผ่าตัดศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา

ประวัติคุณหมอ

พ.ศ.2550

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

พ.ศ. 2550 - พ.ศ.2551

แพทย์เพิ่มพูนทักษะ รพ.จันทรุเบกษา กรมแพทย์ทหารอากาศ

พ.ศ. 2556

วุฒิบัตรจักษุวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2560

วุฒิบัตรจักษุวิทยา อนุสาขาต้อหิน คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน

อาจารย์ผู้ชำนาญการกองจักษุวิทยา  ร.พ.ภูมิพลอดุลยเดช

Skip to toolbar